Boat Program Admin: Jessica.Smith@idpr.idaho.gov
ATV/UTV/AVI Program Admin: ohveducation@idpr.idaho.gov